top of page

Algemene voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing, tenzij schriftelijk andersluidende voorwaarden werden overeengekomen :
 

1. Elke factuur is contant betaalbaar aan het adres van onze vestiging.
 

2. Afspraken die niet nagekomen kunnen worden dienen minstens 24 uur op voorhand te worden geannuleerd via e-mail op volgend adres: info@r-evi-ve.be. Afspraken die niet of niet tijdig geannuleerd worden, worden volledig aangerekend.
 

3. Ieder protest dient op straffe van verval te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na verzendingsdatum van de factuur.
 

4. Op alle bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. De klant die in gebreke blijft een achterstallige factuur te betalen binnen 8 dagen na aanmaning per gewone brief zal bovendien van rechtswege, naast en boven de conventionele verwijlintrest zoals hiervoor bepaald, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 20% op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 25 euro.
 

5. Facturen voor bedrijfsinterne training zijn te betalen na de voorbereiding en voor de trainingsdatum, tenzij anders overeengekomen.

a. Indien door overmacht de training niet kan doorgaan, wordt in overleg een oplossing gezocht, zoals b.v. het afspreken van een nieuwe datum.

b. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor een trainingsdatum, is 50% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd.

c. Bij annulatie tot 15 dagen voor de trainingsdatum is 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd.

d. Bij annulatie door Revive (bijvoorbeeld wegens ziekte van de trainer) zal in samenspraak met de klant een passende oplossing gezocht worden.
 

 

6. Bij eventuele betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.
 

bottom of page